Έντυπα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

docx

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΝΑΦΟΡΑΣ-ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Q001 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΠΤΩΣΗΣ

Ν001 ΒΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ν002 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ν003 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ν005 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ν004 ΙΣOΖΥΓΙΟ ΥΓΡΩΝ

Ν006 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ν007 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΛΚΟΣ ΠΙΕΣΗΣ NORTON

Ν008 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

Ν009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΤΩΣΗΣ MORSE

Ν010 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΘ

Ν011 ΤΙΜΑΛΦΗ ΕΝΤΥΠΟ

Ν012  ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ

Ν013_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΖΩΤΙΚΩΝ-ΣΗΜΕΙΩΝ

Ν014-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ

Ν1.507-ΚΑΡΤΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ)

Ν1.508-ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΙΤΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ν1.521-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Ν1.522-ΟΔΗΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ν1.523-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ν2.531-ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ν2.532-ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ν2.533-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΚΙΝΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ν2.534-ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ν3.542-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ (ΜΕΘ)

Ν3.545α-ΧΡΕΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Ε.Ν.

Ν3.545-ΧΡΕΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Ε.Ν.

Ν3.551-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ν3.552-ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ & ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ν3.553-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Ν3.554-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ν3.561α-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΠΓΝΙ

Ν3.561-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Ν3.561γ-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ON-LINE ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (OL-HDF)

Ν3.562-ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Ν3.571-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΦΥΛΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ν4.592-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ν4.593-ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ν4.595-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Ν4.596-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Ν4.597-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ν4.598-ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Scroll to Top