Εσωτερικές Αναφορές

Τί είδους καταγγελία θέλετε να υποβάλετε;

Συχνές Ερωτήσεις για εσωτερικές αναφορές του Ν. 4990/2020

Οι καταγγελίες υποβάλλονται εγγράφως και ειδικότερα:

1. Ταχυδρομικά: με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

2.  Αυτοπροσώπως (ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου) στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

3. Ηλεκτρονικά: με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@uhi.gr ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών:

Scroll to Top