Επιστημονικό Συμβούλιο

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας προς έγκριση και αφορούν σε Ερευνητικές Εργασίες καταγραφής ή μελέτες στα πλαίσια Διδακτορικού, μεταπτυχιακού , κ.λ.π. είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση για χορήγηση άδειας-έγκριση της ερευνητικής εργασίας από τον ενδιαφερόμενο προς το Επιστημονικό Συμβούλιο στο οποίο θα αναφέρονται το θέμα της, ο σκοπός, η μεθοδολογία, η διάρκεια αυτής, ο αριθμός των ασθενών, ο αριθμός των ερωτηματολογίων, ο Επιβλέπον Καθηγητής και η τριμελής επιτροπή.
2. Αναλυτικό πρωτόκολλο της Ερευνητικής Εργασίας.
3. Λίστα Υποχρεώσεων (έντυπο Νοσοκομείου)
4. Ερωτηματολόγιο Μελέτης (έντυπο Νοσοκομείου)
5. Έντυπο συγκατάθεσης ασθενή
6. Ερωτηματολόγια μελέτης
7. Σύμφωνη γνώμη Δ/ντή-ών τμημάτων που εμπλέκονται.
8. Βιογραφικά Ερευνητών
9. Βεβαίωση του Πανεπιστημίου/σχολής σχετική με τη φοίτηση του ενδιαφερόμενου και το θέμα της εργασίας, την τριμελή επιτροπή και τον επιβλέποντα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία τηλέφωνο επικοινωνίας 26510- 99519

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Scroll to Top