Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας

Από τον Ιανουάριο του 2005 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συστήθηκε Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΓΕΠ), το οποίο το 2017 μετονομάστηκε σε Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Αρ. Πρ. Α3δ/Γ.Π. οικ 10976 (10/02/2017) και το ΦΕΚ 662/τεύχος Β΄/02-03-2017.Αφίσα για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Το γραφείο στελεχώνεται από εξειδικευμένους υπαλλήλους του Νοσοκομείου, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλο μείγμα προσόντων και δεξιοτήτων, την ανάλογη εργασιακή υποδομή, αποτελεσματικότητα και δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων, όπως απαιτεί το αντίστοιχο profile της θέσης.

Φυλλάδιο για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Κατεβάστε την Ευχαριστήρια Επιστολή εδώ

Το πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων

 των Πολιτών, ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων Ασθενών, ήτοι:
Ν.2071/92 (123 Α ΄ / 14.7.1992) , Άρθρα 47 & 94-100
Ν.2716/99 ( 96 Α ΄/ 17.5.1999) , Άρθρα 1&2
Ν.2519/97 ( 165 Α΄/ 21.8.1997) , Άρθρο 1 >
Ν.2619/98 (132 Α΄ /19.6.1998) ,Άρθρο 1
Ν.3418/05 ( 287 Α΄/ 28.11.2005)
Π.Δ.216/01 (167 Α΄ / 25.7.2001

Το Γραφείο βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου και λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προσωπικό:
Προϊσταμένος:
Υπάλληλοι: Οικονόμου Δέσποινα
Κιτσώνα Βασιλική , Στεφανάκη Παρασκευή

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο μας με τους εξής τρόπους:Τηλέφωνο: 26510-99355
e-mail: info@uhi.gr

Αρμοδιότητες Γραφείου:
• Μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών για τα δικαιώματα τους
• Ενημερώνει τη Διοίκηση, τις λοιπές υπηρεσίες του νοσοκομείου, Επιτροπές και ΥΠΕ για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας
• Τηρεί ηλεκτρονικά αρχεία και στατιστικά στοιχεία και συντάσσει εξαμηνιαίες εκθέσεις
• Μεριμνά για την επιμέλεια και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς
• Καταγράφει και διεκπεραιώνει παράπονα και καταγγελίες καθώς και ευχαριστήριες επιστολές

gep

• Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό του νοσοκομείου για τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας και τις ορθές πρακτικές προσέγγισής τους
• Παρεμβαίνει στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας
• Ενημερώνει το προσωπικό του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία

Scroll to Top