Υπηρεσία Πληροφορικής

Η Υπηρεσία Πληροφορικής  έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών και των εφαρμογών σε καθημερινή 24ωρη βάση αφού σήμερα σημαντικά μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου βασίζεται στην πληροφορική.

Συγκεκριμένα στις καθημερινές πλέον δραστηριότητες της Υπηρεσίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου περιλαμβάνονται:

pc3

 • Η επίβλεψη ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου των Η/Υ
 • Η τήρηση μητρώου χρηστών, λογαριασμών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο ή στο Internet
 • H συντήρηση και αναβάθμιση των Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών τους
 • Η εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων και του αντίστοιχου λογισμικού
 • Η εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού των εφαρμογών
 • Η συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων και η δημιουργία νέων αναφορών (reports) που δεν περιλαμβάνονται στις εφαρμογές.
 • Η ανάπτυξη περιορισμένης κλίμακας εφαρμογών για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν
 • Ο συντονισμός της λειτουργίας και η βελτίωση απόδοσης των Servers
 • Οι λειτουργίες διασφάλισης ιατρικού απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το σύνολο των δεδομένων του νοσοκομείου.
 • Οι λειτουργίες φύλαξης όλων των δεδομένων του νοσοκομείου (Backups)
 • Η μελέτη και ανάλυση αναγκών για την προώθηση νέων εφαρμογών
 • Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση WiFi  Αccess points στους χώρους των Νοσοκομείων
 • Ο Σχεδιασμός και η επικαιροποίηση της Ιστοσελίδας του ΠΓΝΙ
 • Η μελέτη και παρουσίαση προτάσεων, που επιφέρουν οργανωτικές αλλαγές οι οποίες διευκολύνουν τον νέο τρόπο εργασίας με χρήση της πληροφορικής. Η δραστηριότητα αυτή αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών, είναι σημαντικότατη και απαιτεί τη συνεργασία στελεχών της πληροφορικής και λοιπού στελεχιακού δυναμικού του Νοσοκομείου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κάθε οργανωτική αλλαγή που προκύπτει στον τρόπο παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου, περνά υποχρεωτικά από την Υπηρεσία Πληροφορικής
 • Εκπαίδευση νέων και παλαιών χρηστών σε νέα προγράμματα και υπηρεσίες.

Οι επόμενοι στόχοι της Υπ. Πληροφορικής του Νοσοκομείου είναι :

 • Αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας του Δικτύου και των μηχανογραφικών υποδομών του Νοσοκομείου, για αυξημένη προστασία από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις.
 • Αναβάθμιση και επέκταση του ασύρματου δικτύου WiFi του Νοσοκομείου, προκειμένου να αξιοποιηθεί και από το ιατρικό προσωπικό με τη χρήση ασύρματων τερματικών κλινικής διαχείρισης των ασθενών, παρά την κλίνη του ασθενή.
 • Πλήρης ψηφιοποίηση της νοσηλείας και των ιατρικών πράξεων παρά την κλίνη του ασθενή με ενσωμάτωση συστήματος ταυτοποίησης των ασθενών Patient Identification System (PIS)

Σκοπός της Υπηρεσίας Πληροφορικής είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο Υπηρεσίας μέσα σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά αφ’ ενός στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, αφ’ ετέρου δε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.

 

Scroll to Top