Όραμα – στόχοι

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια από τη Διοίκηση, τους Πανεπιστημιακούς Λειτουργούς και όλους τους Εργαζόμενους σε αυτό ώστε να παρέχεται:

  • ισότιμα η φροντίδα υγείας σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  • κύρια η εξειδικευμένη σε τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδα υγείας στους πολίτες της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και σε αυτούς που παραπέμπονται από άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
  • η προπτυχιακή εκπαίδευση σε φοιτητές του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και σε φοιτητές σχολών άλλων επαγγελμάτων Υγείας.
  • η ειδίκευση γιατρών και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση γιατρών και λειτουργών άλλων κλάδων υγείας με την ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επιδιώκεται επίσης:

  • η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ιατρικής και των άλλων συναφών επιστημών. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα, εκπονεί επιστημονικές μελέτες και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, καθώς και:
  • η συνεργασία με όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά του έργου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης  θεμάτων που αφορούν το χώρο της υγείας, στην περιφέρεια αυτή.
Scroll to Top