Έντυπα Διοικητικής Υπηρεσίας

Δ1.101-ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Δ1.102-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δ1.103-ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Δ1.105-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δ1.106-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Δ2.111-ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δ2.121-ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

Δ2.131-ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Δ2.132-ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δ2.133-ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Δ2.141-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Δ2.142-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δ2.143 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Δ3.151-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Δ3.152-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ

Δ3.153-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δ3.155-ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Δ3.156-ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δ3.161-ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Δ3.162-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δ3.163-ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠ ΑΜΟΙΒΗ

Δ3.171-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δ3.172-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δ3.174-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Δ3.175-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Δ3.181-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Δ3.191-ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Δ4.201-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Δ4.202-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ

Δ4.204-ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Δ4.205-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

Δ4.211-ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΠΡΑΞΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Scroll to Top