Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ιδιώτη ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής –Γυναικολογίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α) « Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων εποπτευόμενων από του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

β) Την παρ. 4 του  άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/ Α)

γ) τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4058/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 5034/2023  και του άρθρου 5 του Ν. 5046/2023

δ) Τις  αριθμ.33/29-11-2023 (Θ.10) , 35/11-12-2023 (θ.1) αποφάσεις του Δ.Σ του Νοσοκομείου μας

ε)H αριθ. πρωτ. Γ4β/67082/2023/17-01-2024 απόφαση του Υπουργού Υγείας

Eνδιαφέρεται να συνεργαστεί για χρονικό διάστημα τεσσάρων  μηνών, με έναν ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας με εξειδίκευση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή , με προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 10/16, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. 1.Να είναι  Έλληνες πολίτες
 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
 4. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές.
 5. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.

Αμοιβή

Το ανώτατο ακαθάριστο ποσό για τις εφημερίες που θα πραγματοποιήσουν είναι αυτό που προβλέπεται για την αποζημίωση εφημεριών ιατρού με βαθμό Επιμελητή Β΄.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου μας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτούμενο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Τ.Κ. 45500.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:

 1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
 4.  Αντίγραφα των τίτλων σπουδών
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
 7. Εξειδίκευση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή ,με προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 10/16,

Επιλογή υποψηφίων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών  εργασίμων (3) ημερών που  ξεκινάει την 23/1/2024

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ταχυδρομικά ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου η οποία αποδεικνύεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείο Ιωαννίνων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2651099549 – 553.

Scroll to Top