Γραφείο Εκπαίδευσης

Γενικές πληροφορίες

Η Διεύθυνση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα ανάπτυξης του προσωπικού, εξασφαλίζοντας βελτίωση δεξιοτήτων, πρόσβαση στην  πληροφορία, απόκτηση νέων γνώσεων, αξιολόγηση και εκτίμηση αποτελεσμάτων. Στοχεύοντας στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, ασφαλούς και ποιοτικού περιβάλλοντος για τους ασθενείς και το προσωπικό της, ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων της.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Στα πλαίσια αυτά το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, λειτουργεί με βασικούς στόχους:

 • Την επέκταση και αναθεώρηση των γνώσεων των νοσηλευτών και του βοηθητικού προσωπικού ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες,
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Μπαλή Ελένη

Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Παθολογική Ειδικότητα

Νάκος Δημήτριος

Νοσηλευτής ΤΕ, MSc,Παθολογική Ειδικότητα

 Ιστορική Αναδρομή

Το 1993 ήταν η αφετηρία σχεδιασμού και οργάνωσης του Γραφείου Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, το οποίο λειτουργεί από τότε μέχρι σήμερα συνεχώς.

Το 1995 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα Προγράμματα και των τεσσάρων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων (Παθολογικής, Χειρουργικής, Παιδιατρικής και Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας).

Καθώς επίσης το 1996 πραγματοποιήθηκε και το πρόγραμμα της Νεφρολογικής Εξειδίκευσης 6μηνης διάρκειας.

Στελεχώθηκε διαχρονικά με αξιόλογους Νοσηλευτές, οι οποίοι εργάστηκαν συστηματικά, με επιστημονική μεθοδολογία, ανέδειξαν καινοτόμα νοσηλευτικά και νοσοκομειακά θέματα κάθε περίοδο και ευαισθητοποίησαν σημαντικά το σύνολο του προσωπικού.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης δραστηριοποιήθηκε από την αρχή λειτουργίας του με Προγράμματα Προσανατολισμού για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους,  Επιμόρφωσης για στελέχη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και νοσηλευτές, όσο και Ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων σε βοηθητικό προσωπικό και τραυματιοφορείς.

Γραφείο Εκπαίδευσης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Ν.Υ προκειμένου να εκπληρώσει τους στόχους του ως προς:

Α) Την αποτύπωση του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος του νοσηλευτικού προσωπικού,

Β) Την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών ανά κλινική ειδικότητα ή ανά νοσηλευτικό τομέα/τμήμα και

Γ) Την έγκαιρη ενημέρωση για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έχει οργανωθεί ως εξής:

1)   Διατηρεί βάση δεδομένων για τη συστηματική καταγραφή του εκπαιδευτικού επιπέδου και των ενεργειών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (ΙΝΕΠ) του Νοσηλευτικού προσωπικού.

2)  Αναπτύσσει και χρησιμοποιεί αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία μέτρησης των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση του συνεδριακού ενδιαφέροντός του, όπως αυτό απεικονίζεται από τις εκπαιδευτικές άδειες που εγκρίνονται μηνιαίως, ώστε να τεθούν προτεραιότητες στη διοργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του προσωπικού της Ν.Υ οργανώνεται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

α) Την εισαγωγική εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων της Ν.Υ και

β) Τη συνεχή προώθηση της μάθησης στο σύνολο του προσωπικού.

Α) Πρόγραμμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Νεοεισερχόμενων Υπαλλήλων της    Ν.Υ

Το πρόγραμμα προσφέρεται αναθεωρημένο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα και απευθύνεται στους νέους υπαλλήλους της Ν.Υ με στόχους:

α) Την κοινωνικοποίησή τους στο νέο νοσοκομειακό χώρο,

β) Την εξοικονόμηση χρόνου και κόπου κάθε νέου υπαλλήλου που αναζητά βασικές πληροφορίες για το νέο εργασιακό του περιβάλλον.

Β) Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Νοσηλευτικού Προσωπικού Κάθε Βαθμίδας

1)     Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια στο Νοσοκομείο

Με βασικό στόχο την προστασία ασθενών και προσωπικού το Γραφείο Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, έχει οργανώσει στο παρελθόν και προγραμματίζει και στο μέλλον προγράμματα για την ορθή διαχείριση απορριμμάτων, το ατύχημα στο χώρο εργασίας, τη διαχείριση κρίσεων,  την εφαρμογή κανόνων ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και την ασφαλή μετακίνηση και διακίνηση ασθενών.

2)   Προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Νοσηλευτικών Τμημάτων

Με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του νοσηλευτικού προσωπικού για την αποτελεσματικότερη κλινική πρακτική, το Γραφείο Εκπαίδευσης διοργανώνει σε τακτική βάση Ενδοτμηματικά μαθήματα (ανάλογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες) και με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων του νοσοκομείου ή πιστοποιημένων ειδικών φορέων.

3) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Δυναμική της Ομάδας

Το Γραφείο Εκπαίδευσης έχει οργανώσει με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), και προγραμματίζει και στο μέλλον, σεμινάρια Επικοινωνίας-Διαχείρισης Συγκρούσεων-Λήψης Αποφάσεων, Διαχείρισης Stress κ.α.,  Προγραμματισμού – Στοχοθεσίας.

4) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Βασικές Αρχές Διοίκησης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης, εκτιμώντας την ιδιαίτερη σημασία των σύγχρονων μοντέλων διοίκησης των νοσηλευτικών τμημάτων για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, οργανώνει συχνά, αποκλειστικά για το προσωπικό του Νοσοκομείου, και σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ σεμινάρια  σε θέματα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Εκπαίδευσης Προϊστάμενων για Αποτελεσματική Διοίκηση.

5) Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Πληροφορική

Το Γραφείο Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξοικείωσης του προσωπικού της Ν.Υ με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφοριακών συστημάτων, έχει οργανώσει αποκλειστικά για το προσωπικό του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ σεμινάρια  για την κατάρτισή του σε βασικές και πιο πολύπλοκες δεξιότητες (επεξεργασία κειμένου, χρήση υπολογιστικών φύλλων, χρήση διαδικτύου).

6) Οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος Πυρασφάλειας- Πυρόσβεσης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης οργάνωσε και υλοποίησε κατ΄ εντολή της Διοίκησης και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρόγραμμα. Σύνολο εκπαιδευθέντος Νοσηλευτικού και Βοηθητικού προσωπικού: 800 άτομα (εκπαιδεύτηκε και προσωπικό της Τεχνικής και Διοικητικής Υπηρεσίας)

7) Εκπαίδευση μεταφορέων ασθενών (Διαχείριση- μεταφορά ασθενών ανάλογα με το περιστατικό, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις- τρόποι προφύλαξης, δεοντολογία και συμπεριφορά)

Γ) Γενικότερη συμμετοχή του Γραφείου Εκπαίδευσης σε ενέργειες εξωστρέφειας

 • Υποδοχή, ξενάγηση και ενημέρωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολείων.
 • Υποδοχή, ξενάγηση και ενημέρωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στελεχών υγείας και εκπαίδευσης Ελλήνων και αλλοδαπών.
 • Συμμετοχή σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου –Τμ. Νοσηλευτικής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ERASMUS)
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής στελεχών Υγείας, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (HOPE)

Κλινική Εκπαίδευση Φοιτητών – Σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών

Εποπτεία κλινικής άσκησης Φοιτητών και σπουδαστών Νοσηλευτικών Σχολών (ΑΕΙ-ΤΕΙ)- μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) και δευτεροβάθμιας (ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ) εκπαίδευσης. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συνεργάζεται για την πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών με τα παρακάτω Ιδρύματα και Σχολές:

 • Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Ηπείρου
 • Δημόσιο ΙΕΚ Ιωαννίνων
 • ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ ΕΚΑΒ
 • ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Βοηθών Νοσηλευτικής
 • Πρόγραμμα ΣΕΚ, ΕΠΑΛ,ΙΕΚ Ιωαννίνων (μαθητείας 9 μηνών)
 • ΕΠΑΛ Άρτας, Ιωαννίνων
 • Οργάνωση πρακτικής άσκησης στο νοσοκομείο μας σε φοιτητές με το πρόγραμμα ERASMUS

Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 106/25-2-88/Α4/203) καθορίστηκαν όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή.

Για τους νοσηλευτές-τριες ορίζονται οι παρακάτω ειδικότητες:

 • Παθολογικής Νοσηλευτικής ειδικότητας
 • Χειρουργικής Νοσηλευτικής ειδικότητας
 • Παιδιατρικής Νοσηλευτικής ειδικότητας
 • Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής ειδικότητας

Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες νοσηλευτές εξειδικευμένες γνώσεις Νοσηλευτικής, ώστε να αξιολογούν κλινικά προβλήματα και να προγραμματίζουν νοσηλευτικές παρεμβάσεις με σύγχρονες μεθόδους νοσηλευτικής φροντίδας, αλλά και να αναπτύσσουν διαπροσωπικές, διδακτικές δεξιότητες και ερευνητικές ικανότητες.

Τα προγράμματα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων διαρκούν 12 μήνες και χωρίζεται σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες διάρκειας 3 μηνών η κάθε μία. Το κατώτερο σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών ορίζεται από το ΦΕΚ στις 1500 ώρες. Το 40% αυτών αφορούν στη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων και το 60% σε κλινική άσκησή τους σε τμήματα των ανάλογων τομέων.

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων απαιτούνται:

Στα προγράμματα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων έχουν Εκπαιδευτεί : 

 1. Το πρόγραμμα Παθολογικής Νοσηλευτικής ειδικότητας του ΠΓΝΙ  έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς169 νοσηλευτές-τριες έως το 2018,
 2. Το πρόγραμμα Χειρουργικής Νοσηλευτικής ειδικότητας του ΠΓΝΙ  έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς224 νοσηλευτές-τριες έως το 2016,
 • Το πρόγραμμα Παιδιατρικής Νοσηλευτικής ειδικότητας του έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς27 νοσηλευτές-τριες τα έτη 1995-1998,
 1. Το πρόγραμμα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής ειδικότητας του ΠΓΝΙ  έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς10 νοσηλευτές-τριες τα έτη 1995-1996,
 2. Το πρόγραμμα της Νεφρολογικής εξειδίκευσης 6μηνης διάρκειας πραγματοποιήθηκε το έτος 1996 σε δύο εξάμηνα και εκπαιδεύτηκαν σε αυτό 24 νοσηλευτές-τριες.

Τα προγράμματα των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων  υλοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους του νοσοκομείου, με σύγχρονα εποπτικά μέσα (Η/Υ, video projector).

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για διδασκαλία μαθημάτων στα Προγράμματα Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: nurse_ed@uhi.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2651099732

Scroll to Top