Πενταόροφο

 

εσπα

Τίτλος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Φορέας Υλοποίησης Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Προϋπολογισμός €14,182,099.07€
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Το έργο αφορά στην κατασκευή και την προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού, ξενοδοχειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες κλινικής λειτουργίας της προσθήκης πενταορόφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται: 1) Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού: Προσωπικοί Η/Υ , περιφερειακά και ηλεκτρονικός εξοπλισμός για το computer room του νέου κτιρίου. 2) Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την κλινική λειτουργία των μονάδων του νέου κτιρίου. 3) Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για την ξενοδοχειακή κάλυψη του νέου κτιρίου.
Στόχοι Υποδομές υγείας και εξασφάλιση της πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.
Αποτελέσματα Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή κτιρίου πέντε ορόφων και υπογείου (οικοδομικές εργασίες και εργασίες πολιτικού μηχανικού), καθώς και η εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και βασικών ιατρικών εγκαταστάσεων (Η/Μ εργασίες). Επίσης συμπεριλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που κρίνεται αναγκαίος για την άμεση και εύρυθμη λειτουργία του κτιριακού συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. Η Φάση Β περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες της εργολαβίας καθώς και την προμήθεια του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού.
Scroll to Top