Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής – Μονάδα Θεραπευτικών Εφαρμογών & Διαγνωστικό Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής καλύπτει το Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Ο υπεύθυνος ακτινοφυσικός ελέγχει τις διαδικασίες πραγματοποίησης των διαγνωστικών εξετάσεων από την προμήθεια των αντιστοίχων ραδιοϊσοτόπων, την παρασκευή του ραδιοφαρμάκου έως την διαδικασία χορήγησης και την μεθοδολογία της απεικόνισης. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Τόσο στις in-vivo όσο και στις in-vitro εξετάσεις η βελτίωση της ποιότητας του διαγνωστικού αποτελέσματος αποτελεί στόχο των δραστηριοτήτων του. Το επίπεδο λειτουργίας των απεικονιστικών ή μετρητικών συστημάτων που διαπιστώνεται με τους συχνούς ελέγχους λειτουργίας τους, η στενή επιτήρηση της διαδικασίας πραγματοποίησης της εξέτασης, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το προσωπικό και τους ασθενείς/συνοδούς, η σωστή ενημέρωση για τα θέματα ακτινοπροστασίας και η άριστη συνεργασία του προσωπικού μεταξύ του και με τους ασθενείς, αποτελούν βασικά τμήματα της συνολικής υπηρεσίας υγείας που παρέχεται από τον Ακτινοφυσικό και εγγυάται το υψηλό επίπεδο παρερχόμενων υπηρεσιών υγείας στον τελικό χρήστη, το Ασθενή.

Οι υπηρεσίες του Ακτινοφυσικού στο Κλινικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής καλύπτουν πλήθος δραστηριοτήτων. Επιγραμματικά μπορούν να αναφερθούν:

• Έλεγχοι ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων/εξοπλισμού
• Έκδοση και Ανανέωση της Άδειας λειτουργίας του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής και των επιμέρους πρακτικών
• Ακτινοπροστασία Προσωπικού – Έλεγχος Δοσιμέτρισης – Διερεύνηση – Οδηγίες Ακτινοπροστασίας & Μεταβολής εσφαλμένων πρακτικών
• Ακτινοπροστασία Ασθενών – Βελτιστοποίηση Δόσεων – Οδηγίες Ακτινοπροστασίας και προφύλαξης του περιβάλλοντος τους
• Διαχείριση Ραδιενεργών Ισοτόπων – Παραλαβή και διακίνηση
• Διαχείριση Ραδιενεργών αποβλήτων – Μέτρηση, αποχαρακτηρισμός και αποδέσμευση
• Διαδικασίες ελέγχου και τήρησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Πυρηνικής Ιατρικής
• Εκπαίδευση Ιατρικού προσωπικού – Εργαζομένων και Φοιτητών (Ιατρικής σχολής, Φυσικής Ιατρικής, Νοσηλευτικής)

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής και της Κλινικής Μονάδας Θεραπειών που εμπίπτει σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους και αξιολόγησης από του Ακτινοφυσικό περιλαμβάνει:

• Δυο (2) δίκλινους θωρακισμένους θαλάμους θεραπείας με τον συνοδό εξοπλισμό για την συνεχιζόμενη παρακολούθηση και καταγραφή του εξερχόμενου από τον ασθενή, ρυθμού ακτινοβολίας.
• Μία (1) Tομογραφική γ-Camera SPECT/CT δύο κεφαλών
• Μία (1) Tομογραφική γ-Camera δύο κεφαλών
• Ένα (1) Θυρεοειδόμετρο (Thyroid uptake system)
• Έναν (1) αυτόματο μετρητή γ-ακτινοβολίας πολλαπλών δειγμάτων
• Ένα (1) σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας DXA, fan beam
• Φορητά συστήματα μέτρησης επιφανειακής ραδιομόλυνσης και μετρητές ακτινοβολίας περιβάλλοντος Survey meter

Η ενημέρωση για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας για το προσωπικό και τους ασθενείς/συνοδούς και η σωστή ενημέρωση για τα θέματα ακτινοπροστασίας αποτελεί σημαντικό ρόλο στο αντικείμενο του Ακτινοφυσικού. Η σωστή προετοιμασία, η έγκαιρη ενημέρωση καθώς και η επίλυση των ερωτημάτων του ασθενούς αποτελούν ουσιαστικά βήματα για την ορθή και ασφαλή πραγματοποίηση των θεραπευτικών και διαγνωστικών εξετάσεων. Στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε κατά τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη των παραπάνω, στη συνέχεια παρουσιάζονται οδηγίες ακτινοπροστασίας με την προτροπή για την τήρησή τους από τους εξεταζόμενους/ασθενείς.

Scroll to Top