Κλινικό Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας – Μονάδα Εξωτερικής Ακτινοβόλησης & Βραχυθεραπείας

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής καλύπτει το Εργαστήριο Aκτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Ο Ακτινοφυσικός είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού ιοντιζουσών ακτινοβολιών και απεικονιστικών συστημάτων του Εργαστηρίου, μέσω της διενέργειας ελέγχων ποιότητας (quality assurance). Συνεργάζεται με τον Ακτινοθεραπευτή – Ογκολόγο για τον καθορισμό της θεραπείας του ασθενούς, εκτελεί ή/και επιβλέπει το πλάνο θεραπείας του ασθενούς στο Σύστημα Σχεδιασμού Θεραπείας (ΣΣΘ), με σκοπό την ομοιόμορφη κατανομή της δόσης ακτινοβολίας στην περιοχή του όγκου-στόχου, αποφεύγοντας παράλληλα την ακτινοβόληση των υγειών γειτονικών ιστών. Ταυτόχρονα, φροντίζει ώστε η όλη διαδικασία να είναι ακριβής σε όλα τα βήματά της: λήψη τομών στον Εξομοιωτή Αξονικό Τομογράφο σε θέση θεραπείας με χρήση συστημάτων ακινητοποίησης, δημιουργία βέλτιστου πλάνου ακτινοβόλησης στο ΣΣΘ, δοσιμετρική επιβεβαίωση του πλάνου θεραπείας όπου αυτό απαιτείται και επαλήθευση της ορθής τοποθέτησης του ασθενούς σε θέση θεραπείας με απεικονιστικές μεθόδους.

Επίσης ο Ακτινοφυσικός είναι υπεύθυνος για τον ασφαλή χειρισμό των ραδιενεργών πηγών και την δοσιμετρία κατά την θεραπευτική αγωγή με εισαγωγή πηγής στον ασθενή (βραχυθεραπεία).

Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:
• Διενέργεια ελέγχων διασφάλισης ποιότητας των Ακτινοθεραπευτικών μονάδων και λοιπών συστημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών του Εργαστηρίου Ακτινοθεραπείας, περιοδικά καθώς και μετά από προγραμματισμένη ή μη συντήρηση
• Δοσιμετρία, σχεδιασμός πλάνων θεραπείας, έλεγχος παραμέτρων ακτινοβόλησης, έλεγχος τοποθέτησης ασθενούς κ.λπ.
• Έλεγχοι παραλαβής κατά την προμήθεια νέων μηχανημάτων ακτινοθεραπείας
• Διενέργεια μετρήσεων για την εισαγωγή δοσιμετρικών δεδομένων (commissioning) στα συστήματα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας
• Σύνταξη μελετών ακτινοπροστασίας και θωρακίσεων για τους χώρους εγκατάστασης Γραμμικών Επιταχυντών, εξομοιωτών θεραπείας κ.λπ.
• Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια νέων ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων
• Αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια νέων ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων και λοιπόν συστημάτων
• Μετρήσεις και διαδικασίες για την έκδοση/ανανέωση της Άδειας λειτουργίας του Εργαστηρίου Ακτινοθεραπείας
• Συμμετοχή σε εξωτερικές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ή/και αξιολόγησης (audit) του Εργαστηρίου Ακτινοθεραπείας
• Εκπαίδευση Ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού – εργαζομένων και φοιτητών (Ιατρικής, Ιατρικής Φυσικής)

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας περιλαμβάνει:
• CT- εξομοιωτή Siemens Somatom Sensation Open
• Γραμμικό επιταχυντή Varian Clinac DHX με 2 ενέργειες φωτονίων 6 και 18 MV και 5 ενέργειες ηλεκτρονίων 6 έως 20 ΜeV
• Γραμμικό επιταχυντή Elekta Synergy, με 2 ενέργειες φωτονίων 6 και 15 ΜV και 5 ενέργειες ηλεκτρονίων από 6 έως 18 MeV
• Σύστημα βραχυθεραπείας Nucletron/Elekta Microselectron v.3, υψηλού ρυθμού δόσης (HDR) με 18 κανάλια θεραπείας
• ΣΣΘ Philips Pinnacle3
• ΣΣ βραχυθεραπείας Nucletron/Elekta Oncentra  Brachy

Scroll to Top