Κλινικές που κάνουν χρήση μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Παράλληλα με το σύστημα απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού τo εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής προσφέρει επιστημονική υποστήριξη σε χρήστες συστημάτων μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών υπερήχων και των διαγνωστικών και θεραπευτικών συστημάτων laser. Ένας σεβαστός αριθμός κλινικών του νοσοκομείου έχει να κερδίσει από αυτή την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη με κυριότερες τις: ΜΕΘ, ΜΕΠΚ, ουρολογική, μαιευτική, γυναικολογική, οφθαλμολογική, δερματολογική και νεογνολογική.
Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω:

• Διαγνωστικοί Υπέρηχοι
12+ διαγνωστικά υπερηχοτομογραφικά συστήματα σε διαφορετικές κλινικές σε ολόκληρο το νοσοκομείο υπόκεινται σε συνεχή ποιοτικό έλεγχο για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης ψευδών πληροφοριών στην διαγνωστική εικόνα.
Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται με την χρήση εξειδικευμένων ομοιωμάτων και αντίστοιχων πρωτοκόλλων τόσο για την δισδιάστατη απεικόνιση πραγματικού χρόνου (real time), όσο και για την απεικόνιση Doppler.

• Συστήματα Laser
Τα συστήματα Laser του νοσοκομείου ανήκουν στις κατηγορίες επικινδυνότητας Class 3b και Class 4 και είναι τύπου CO2, Nd-YAG, diode και Nd-YAG/532. Το εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει συνδράμει ουσιαστικά για την ακτινοπροστασία σε όλους τους χώρους όπου διενεργούνται ιατρικές εξετάσεις με τα αντίστοιχα συστήματα. Για να διαπιστωθεί η απόδοση των συστημάτων laser πραγματοποιούνται έλεγχοι ισχύος κάνοντας χρήση κατάλληλων μετρητών. Ελέγχεται περιοδικά ή χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας από το εμπλεκόμενο προσωπικό για την προστασία από την ακτινοβολία στα μάτια και το δέρμα.

Scroll to Top