Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

gdpr1

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο είναι από τους πρώτους Δημόσιους Φορείς που εναρμονίστηκαν με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016.

Σύμφωνα με τον GDPR, ως πολίτες (ασθενείς ή εργαζόμενοι) έχετε το δικαίωμα:

  • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα·gdpr1
  • να αποκτάτε πρόσβασηστα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
  • να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
  • να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη·
  • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
  • να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
  • να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)·
  • να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

Σκοπός Επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και δεδομένα που αφορούν την υγεία στα πλαίσια εκτέλεσης καθήκοντος και δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας βάση των αρθ. 6 και 9 του ΓΚΠΔ 2016/679. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε  να επικοινωνήσετε με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Το ΠΓΝΙ  διαθέτει  υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ),στον οποίον μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας. Το ΠΓΝΙ  πρέπει να απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. Εάν δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, πρέπει να δηλώσει τον λόγο. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας.

Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η εταιρεία.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που ανακύπτουν από την πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο ασθενούς ή αποβιώσαντος.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιατρικό φάκελο ασθενούς σε νοσηλευτικό ίδρυμα;

Δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο ασθενούς έχει μόνο ο ίδιος ο ασθενής, ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (γονέας, δικαστικός συμπαραστάτης ή προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης) ή νομίμως εξουσιοδοτούμενο από τον ασθενή πρόσωπο (πληρεξούσιος δικηγόρος).

Πέραν των προσώπων αυτών, αν ένας τρίτος ζητήσει πρόσβαση σε στοιχεία του ιατρικού φακέλου ασθενούς, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς το νοσηλευτικό ίδρυμα και να επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό για τον οποίο ζητεί τη χορήγηση των δεδομένων.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννα Αποστολιάδη

Γραφείο ΥΠΔ Α’ Υπόγειο, Δ4 Διάδρομος

Τηλέφωνο: 26510 99273, email: dpo@uhi.gr

Πολιτική Απορρήτου ΠΓΝΙ

Πολιτική cookies

 

 

 

Scroll to Top