Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής καλύπτει το Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων του. Ο Ακτινοφυσικός ενεργεί και παρέχει εξειδικευμένες και κατάλληλες συμβουλές και υπηρεσίες επί θεμάτων που αφορούν τη φυσική των ιοντιζουσών και μη-ιοντιζουσών ακτινοβολιών και την εφαρμογή τους στην Ακτινοδιαγνωστική και την Ψηφιακή Απεικόνιση. Συνεργάζεται με το σύνολο του προσωπικού σχετικά με την τήρηση των κανόνων ακτινοπροστασίας, τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και την εφαρμογή βελτιστοποιημένων πρακτικών διάγνωσης και θεραπείας.                           Ο ρόλος του Ακτινοφυσικού είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής και ασφαλούς χρήσης των τεχνολογιών ακτινοδιάγνωσης και η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών ακτινοπροστασίας.

Οι αρμοδιότητες του Ακτινοφυσικού στο Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες ακτινοπροστασίας νέων εγκαταστάσεων και έλεγχους αποδοχής για θέση σε κλινική λειτουργία των νέων διατάξεων ιοντίζουσας και μη-  ιοντίζουσας ακτινοβολίας
 • Ελέγχους ποιότητας, ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας των διατάξεων ακτινοβολίας – επιτήρηση των ιατρικών ακτινικών εγκαταστάσεων
 • Διαδικασίες αδειοδότησης του συνόλου των πρακτικών ιατρικής έκθεσης του Εργαστηρίου Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης
 • Ακτινοπροστασία Προσωπικού – Ατομική Δοσιμέτρηση – Διερεύνηση – Οδηγίες Ακτινοπροστασίας – Μεταβολής εσφαλμένων πρακτικών – Θέσπιση κατάλληλων περιοριστικών επιπέδων δόσης – Επίβλεψη συνθηκών απασχόλησης εγκύων εργαζομένων
 • Βελτιστοποίηση ακτινοπροστασίας ασθενών και άλλων ατόμων που υποβάλλονται σε ιατρική έκθεση από την ακτινοβολία – Εφαρμογή και χρήση διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς
 • Επόπτευση της εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης του χώρου εργασίας και περιοδικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέσων και τεχνικών ακτινοπροστασίας – Ταξινόμηση ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχών
 • Συμβολή στην διασφάλιση ότι η εργασία με ιοντίζουσες ή μη-ιοντίζουσες ακτινοβολίες εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καθορισμένων διαδικασιών και κανόνων
 • Εξέταση και συστηματική βαθμονόμηση των διατάξεων ακτινοπροστασίας και οργάνων μέτρησης – έλεγχος της καλής κατάστασης λειτουργίας τους και ορθής χρήσης.
 • Διαδικασίες πρόληψης ατυχημάτων και συμβάντων – Διερεύνηση και ανάλυση των ατυχημάτων και συμβάντων και κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες
 • Συμμετοχή στους μηχανισμούς πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστάσεις έκθεσης έκτακτης ανάγκης
 • Έλεγχο και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ακτινολογίας  
 • Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τον ιατρικό ακτινικό εξοπλισμό και τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων,
 • Εκπαίδευση Ιατρικού προσωπικού – Εργαζομένων και Φοιτητών (Ιατρικής σχολής, Φυσικής Ιατρικής, Νοσηλευτικής) και παροχή πληροφοριών και κατάρτισης στους εκτιθέμενους εργαζομένους

Οι διατάξεις του Εργαστηρίου Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης που υπόκεινται σε ποιοτικούς ελέγχους ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας από τον Ακτινοφυσικό είναι:

 1. Ένας Υπολογιστικός Τομογράφος (64 τομών) Canon Aquilion
 2. Ένας αξονικός τομογράφος (16 τομών) CT Philips MX8000 IDT 16
 3. Ένας ψηφιακός αγγειογράφος Philips Integris Alura 15
 4. Ένας στεφανιογράφος Philips Integris Alura 9C
 5. Ένας ψηφιακός αγγειογράφος Philips Xper FD20
 6. Ένας στεφανιογράφος Philips Xper FD10,
 7. Ένα σύστημα λιθοτριψίας με ακτινοσκόπηση Storz Modulith SLX MX D,
 8. Ένα τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό σύστημα Apelem Baccara,
 9. Ένα ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό σύστημα Siemens Luminos Fusion,
 10. Ένα ψηφιακό σύστημα ακτινογράφησης Agfa DX-D 600,
 11. Ένα σύστημα ακτινογράφησης Philips Bucky Diagnost CS2/TH2/VT,
 12. Ένα σύστημα ακτινογράφησης Philips Bucky Diagnost TH2/CS4,
 13. Ένας ψηφιακός μαστογράφος Philips Mammo Diagnost DR,
 14. Ένας μαστογράφος (αυτοκινούμενη μονάδα) Hologic Lorad M-IV,
 15. Ένα οδοντιατρικό σύστημα ακτινογράφησης Siemens Heliodent,
 16. Ένα κινητό σύστημα ακτινοσκόπησης, τύπου C-arm, Philips BV Libra,
 17. Δύο (2) κινητά συστήματα ακτινοσκόπησης, τύπου C-arm, Philips BV Pulsera,
 18. Ένα κινητό σύστημα ακτινογράφησης Technix TMS 150,
 19. Δύο (2) κινητά συστήματα ακτινογράφησης Philips Practix 160,
 20. Ένα κινητό σύστημα ακτινογράφησης Philips Mobile Diagnost Opta.
 21. Ένα σύστημα απεικόνισης Μαγνητικού συντονισμού (MRI), Philips Ingenia0T CX Quasar Dual με τον συνοδό εξοπλισμό για την συνεχιζόμενη παρακολούθηση και καταγραφή του.

Η αποτύπωση των ακτινογραφικών και μαστογραφικών εικόνων στο εργαστήριο (πλην των ψηφιακών συστημάτων) πραγματοποιείται με τη χρήση συστήματος ψηφιοποίησης (CR).

Scroll to Top