Ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια έντεκα αναισθησιολογικών μηχανημάτων με μετρητή βάθους αναισθησίας (ΒΙS) και πληροφοριακό σύστημα δεδομένων αναισθησίας

Ανοικτός (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια έντεκα (11) αναισθησιολογικών μηχανημάτων με μετρητή βάθους αναισθησίας (ΒΙS) και πληροφοριακό σύστημα δεδομένων αναισθησίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου “Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19” του έργου COOFHEA 2 του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με εκτιμώμενη συνολική αξία 660.000,00 €, με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

espd-request-v2

Scroll to Top