Ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19»

Ανοικτός (άνω των ορίων) διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας συμπληρωματικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, του υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου COOFHEA 2, με εκτιμώμενη συνολική αξία 378.220,98 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ (ΑΔΑΜ)

Προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης ) (αδαμ)

ΩΧΒΞ7Λ9-85Χ

espd-request-v1 (8)

Scroll to Top