Sidebar

Καλωσήρθατε

Η διοίκηση και το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι) σας καλωσορίζουν στο δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου μας

Το Νοσοκομείο

Γεν. Καν. Προστασίας Π.Δ. 2016/679

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα >>>

Γίνε Δωρητής Οργάνων

Αποτύπωσε την αγάπη με ένα δώρο ανεξίτηλο, τη ζωή.

Γίνε Δωρητής Οργάνων >>>

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.) καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια από τη Διοίκηση, τους Πανεπιστημιακούς Λειτουργούς και όλους τους Εργαζόμενους σε αυτό ώστε να παρέχεται:

 • ισότιμα η φροντίδα υγείας σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 • κύρια η εξειδικευμένη σε τριτοβάθμιο επίπεδο φροντίδα υγείας στους πολίτες της Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και σε αυτούς που παραπέμπονται από άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.
 • η προπτυχιακή εκπαίδευση σε φοιτητές του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και σε φοιτητές σχολών άλλων επαγγελμάτων Υγείας.
 • η ειδίκευση γιατρών και η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση γιατρών και λειτουργών άλλων κλάδων υγείας με την ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Επιδιώκεται επίσης:

 • η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της ιατρικής και των άλλων συναφών επιστημών. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα, εκπονεί επιστημονικές μελέτες και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, καθώς και:
 • η συνεργασία με όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά του έργου στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης  θεμάτων που αφορούν το χώρο της υγείας, στην περιφέρεια αυτή.


Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας

Το Π.Γ.Ν.Ι ιδρύθηκε με το Π.Δ 391/86 (ΦΕΚ 174/Α/86) και σήμερα αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στις διατάξεις  του Ν.Δ 2592/53 «περί οργάνωσης  της Ιατρικής Αντίληψης (ΦΕΚ 254/Α/53). 

Το Νοσοκομείο αναπτύχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 17781/5-12-88 (ΦΕΚ 875/Β/88) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, «Οργανισμός του ΠΓΝΙ» σταδιακά με αποφάσεις του Δ.Σ. και σύμφωνα με τις κάθε φορά αποφάσεις και κατευθύνσεις του Υπουργείου, είναι δε βάσει αυτού δυναμικότητας 760 κλινών.
 
Σήμερα το Νοσοκομείο είναι ανεπτυγμένο σε έκταση 68.000 τ.μ. και λειτουργούν όλα σχεδόν τα Τμήματα του Παθολογικού, Χειρουργικού, Ψυχιατρικού και Εργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας, εκτός από αυτά του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, είναι δε ανεπτυγμένες επιπλέον 132 κλίνες (συνολικά 760 κλίνες) για τις οποίες έχει προ πολλού ζητηθεί τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού.

Το Νοσοκομείο παρέχει Υπηρεσίες  Υγείας υψηλής ποιότητας, παράγει πλούσιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο και διαθέτει άρτιο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, αποτελώντας έτσι το μεγαλύτερο και πιο πλήρες Νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας και ένα από τα πιο καινοτομικά και προοδευτικά Νοσοκομεία της χώρας.

Με γνώμονα την εξασφάλιση του Συνταγματικού Δικαιώματος των Ελλήνων Πολιτών στην παροχή προς αυτούς υψηλού επιπέδου Φροντίδας Υγείας από Δημόσιους φορείς, την περίοδο αυτή ως άμεσοι στόχοι για την ανάπτυξη του ΠΓΝΙ έχουν σχεδιασθεί:

 • Εκσυγχρονισμός και Επέκταση των υποδομών (κτιριακών κατά 6.500 τ.μ. & H/M εγκαταστάσεων) και  επανασχεδιασμός της λειτουργίας του.
 • Εκσυγχρονισμός του Βιοϊατρικού εξοπλισμού, πλήρης ψηφιοποίησή του και ανάπτυξη  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την λειτουργία και επίτευξη επιπέδου επικοινωνίας και λειτουργίας στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 • Ανάπτυξη νέων μονάδων (Αγγειοχειρουργική Κλινική, Μυελού των οστών, Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων αλλά και εγκατάσταση συστήματος PET στοχεύοντας στην καινοτομία)
 • Εξασφάλιση και Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων ( νέες ειδικότητες επάρκεια – κατάρτιση – δια βίου μάθηση – καλλιέργεια της ανθρώπινης ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο).
 • Συγκρότηση Κώδικα Επικοινωνίας και Υποχρεώσεων του Π.Γ.Ν.Ι προς τους πολίτες.
 • Πιστοποίηση των Υπηρεσιών για την ικανοποίηση του πολίτη, με κατά ISO 9000/2001, σταδιακή πιστοποίηση όλων των Διοικητικών, Τεχνικών, Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Π.Γ.Ν.Ι τo αμέσως επόμενο διάστημα.
 • Ανάπτυξη της Υπευθυνότητας, της Διαφάνειας και του Ελέγχου.
 • Ανάπτυξη Οικολογικής Συμπεριφοράς σε Συνθήκες Αειφόρου Ανάπτυξης με  προσφερόμενες Υπηρεσίες και Διαδικασίες συμβατές  με την προστασία του περιβάλλοντος σε άμεση σχέση με την Κοινωνία και με ουσιαστική συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη στην περιοχή μας.
 • Ανάπτυξη της εξωστρέφειας και ουσιαστική συμβολή στην Ανάπτυξη και την επιτυχία πολιτικών του Δημοσίου με ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη και επιτυχία Πολιτικών Υγείας στον Δημόσιο  Τομέα σε ευαίσθητους και κρίσιμους θεσμούς και διαδικασίες (πχ Πρωτοβάθμια Φροντίδα στον Τομέα της Υγείας, Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση αλλά και Προμήθειες  κ.λ.π.)
 • Στην επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με χώρες-στόχους μέσω της αρωγής μας στον τομέα της Υγείας (Αλβανίας, Συρία, Λίβανος- Hellenic Aid)

Eπόμενες ευρύτερες στόχοι- καινοτομίες του Π.Γ.Ν.Ι.  αναφέρονται στην Συντονισμένη προσπάθειά του να συμβάλλει στην

 • Σταδιακή μετάβαση από την Διαχείριση της Ασθένειας στην Διαχείριση της Υγείας με την αρμονική συνεργασία φορέων της Κοινωνίας και Πολιτών και την αξιοποίηση σε σωστό χρόνο, της συστηματικής και στοχευμένης παροχής έγκυρης πληροφορίας Υγείας με την « οικοδόμηση της  φήμης του» ότι λειτουργεί προς όφελος των Πολιτών εξοικονομώντας δημόσιους- κοινωνικούς πόρους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην Αειφόρο Ανάπτυξη της Ηπείρου.
 • Σταδιακή μετάβαση από την κατευθυνόμενη – Επιβαλλόμενη Φροντίδα Υγείας προς τον ασθενή, στην Αυτορρύθμιση της σχέσης μεταξύ Κράτους – Φορέων Υγείας – Ενεργών Πολιτών ( δηλ. την οικογένεια και τον ασθενή).
 • Σταδιακή περαιτέρω ανάπτυξη της Εξωστρέφειας του Π.Γ.Ν.Ι με την ενεργό συνεργασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και φορείς παραγωγής γνώσης, Ερευνητικά Κέντρα κ.λ.π. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό αλλά και με την συμβολή του μέσω στοχευμένων πολιτικών στο χώρο της Υγείας προς χώρες – στόχους της Εξωτερικής Πολιτικής της Ελλάδας   (Hellenic Aid ).
   

Τηλεφωνικός κατάλογος

Εισάγετε "Κλινική¨ ή "τηλέφωνο"
Τμήματηλ
ΑΙΜΑΤΟΛ. ΕΡΓΑΣ. ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ 99717
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99898
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ)99399
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99889
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΝΑΛΥΤΕΣ)99726
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99747
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)99745
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΝΕΟ)99858
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ Εξ. Ιατρείο99859
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ)99746
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ – Δ/ΝΤΡΙΑΣ))99460
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)99456
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)99458
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ)99457
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ – ΥΠΟΔΟΧΗ)99459
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ)99372
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)99862
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99863
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99838
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99897
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99913
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΙ)99471
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΡΑΜΜ. ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ)99723
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99385
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99386
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99474
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΕΦΗΜΕΡΙΟ)99873
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99472
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99383
ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ) 99903
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ)99364
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ) 99367
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99365
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 99885
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ)99368
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99366
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡ.99369
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ99833
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ99834
ΑΝΑΠ.ΚΑΘ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ99272
ΑΝΑΠ.ΚΑΘ.ΩΡΛ 99266
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ99205
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.99798
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ99845
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ99470
ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 99906
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ99522
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ99821
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99423
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99426
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99431
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ( ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99408
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΒΙΟΛΟΓΩΝ)99418
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΕΙΓΜΑΤΑ)99284
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)99420
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99421
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ)99407
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ)99910
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΟΧΗ)99850
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΟΧΗ)99851
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.99207
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΚΟΥ Δ/ΝΤΗ99285
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ/ΝΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ99267
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘ. ΝΟΣΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ99281
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ99201
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ99895
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 99506
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡ. ΙΑΤΡ. (ΑΠΟΓ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ)99500
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ99504
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ99505
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ99508
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΓΚΙΣΕ)99896
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ99880
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ99530
ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ)99738
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ99891
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ 99904
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ99869
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 99742
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ99734
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ99824
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Υ. – ΟΔΗΓΟΙ99764
ΓΡΑΦΕΙΟ Ι.Κ.Α.99503
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ)99892
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ99729
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΩΝ 99876
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 99589
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ)99588
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΡΑΦΕΙΟ)99757
ΓΡΑΦΕΙΟ Κ.Ε.Κ.99836
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ99731
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΙΟΥ99854
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΣΙΝΑΣ99849
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ99270
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ99511
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ99855
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ99856
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ99912
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 99900
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ99732
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ99754
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ99887
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 99842
Δ/ΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ99273
Δ/ΝΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛ. 99228
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ99283
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ99262
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ99321
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 99204
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ99363
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ99265
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ99419
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ99224
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ99226
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 99375
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓ.99223
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ99259
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ99221
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ99264
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ99219
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚ.99263
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘ.ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ99212
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ99220
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ99210
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑΣ 99211
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ99230
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 99213
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ω.Ρ.Λ.99218
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ99200
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ99202
Ε.Ι. ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99825
ΕΙΔ.ΥΓΕΙΟΝ.ΕΠΙΤΡ.ΑΝΑΠΛΗΡ. 99279
ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΘΥΡΩΡΕΙΟ)99437
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΑΝΑΝΗΨΗ)99467
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)99465
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)99468
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)99462
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99461
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)99464
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ)99466
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΥΠΟΔΟΧΗ)99469
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΥΠΟΔΟΧΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)99260
ΕΚΤΑΚΤΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ99463
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)99893
ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ99786
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ)99254
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ (ΜΑΣΤΟΥ)99251
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99318
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. MAIEYTIKOY (TAKTIKO) 99232
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ Α’) 99235
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ Α’)99248
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΗΠΑΤΟΓΑΣΤΡΕΝ/ΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99245
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99242
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99247
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ)99255
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΝΕΥΡΟΛ. (ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ)99231
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η.Ε.Γ.)99256
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99241
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99243
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99244
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΟ)99239
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟ)99240
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ Α’) 99233
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ Β’)99234
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΦΘΑΛΜΟΛ.(ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ)99278
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99246
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚ (ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ)99274
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ)99258
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ Α’)99238
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛ. (ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ)99269
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99257
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΠΡΟΩΡΩΝ 99288
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ99319
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ Α’)99252
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ (ΑΓΓΕΙΩΝ)99250
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ Α’)99253
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99275
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΩΡΛ (ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟ)99249
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΩΡΛ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99236
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡ. ΩΡΛ (ΤΑΚΤΙΚΟ) 99237
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ)99495
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ)99740
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)99498
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)99492
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ)99515
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΚΑΡΔΙΟΛ.-ΒΗΜΑΤΟΔΟΤ.)99779
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ)99516
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ)99497
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ))99718
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΜΑΣΤΟΥ)99514
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΝΕΥΡΟΛ.-ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ)99741
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΝΕΥΡΟΛ.-ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦ.)99744
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΝΕΥΡΟΛΟΓ.-ΤΑΚΤΙΚΟ)99496
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ.)99780
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ)99765
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΟΙΚΟΓ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ.)99513
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ)99499
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ)99507
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ)99517
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ99518
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)99493
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)99756
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΤΡΑΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ)99502
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ)99509
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-ΑΓΓΕΙΩΝ)99490
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ)99491
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ (ΩΡΛ ΑΚΟΥΟΛΟΓΙΚΟ)99494
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99795
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΦΘΑΛ.(ΒΥΘΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ) 99216
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓ (ΟΡΘΟΟΠΤΙΚΟ) 99214
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΑΚΤΟ)99215
ΕΞΩΤ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ)99217
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ99382
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ99384
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ99387
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ99388
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ99392
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΑΡΧΕΙΟ)99393
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΓΡ. ΙΑΤΡ)99390
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤ)99394
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΣΤ. ΑΔΕΛ)99391
ΕΠΙΣΤΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ99519
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ99743
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚ. ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ99268
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜ.)99451
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99410
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΣΤΩΡ99902
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ99436
ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΛΟΙΜΩΔΩΝ)99526
ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ99860
ΗΠΑΤΟΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99867
ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ99523
ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣΤΟΥ99362
ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ99857
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Δ/ΝΤΗΣ99374
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ99375
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ99439
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ99440
ΙΩΔΙΟ 131 (1)99918
ΙΩΔΙΟ 131 (2)99919
Κ.Ε.Κ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 99287
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ99920
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 99847
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)99864
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 99683
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ99478
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ99479
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ99480
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ99481
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ (ΘΥΡΩΡΕΙΟ)99356
ΚΛΙΝΙΚΗ “ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ – ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΕΣ) 99309
ΚΛΙΝΙΚΗ “ Β’ (ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ)99313
ΚΛΙΝΙΚΗ “ Β’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99293
ΚΛΙΝΙΚΗ “ Β’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99297
ΚΛΙΝΙΚΗ “ Β’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99305
ΚΛΙΝΙΚΗ “ Β’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99315
ΚΛΙΝΙΚΗ “ Β’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 99291
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡ. (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99617
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡ. (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΓΡΑΜΜ.)99736
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡ. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ-ΙΑΤΡΟΙ)99615
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡ. (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99618
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99642
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99644
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99649
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99645
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99302
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99646
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99643
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99721
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99632
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ99633
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99634
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99299
ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΠΑΤΟΓΑΣΤΡΕΝΕΡ. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 99295
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)99677
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99674
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99676
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99310
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΓΡ. ΙΑΤΡ.)99678
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99675
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΠΚ 99347
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡ.99683
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡ. (ΓΡ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)99680
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡ. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99312
ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99639
ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99641
ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ (ΚΑΘΑΡΑ)99706
ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99301
ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99640
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99605
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99606
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α΄ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99603
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α΄ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99607
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α΄ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99604
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Α’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99292
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99608
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99609
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99784
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99782
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ (ΕΡΓΑΣ. ΓΕΝΝΕΤΙΚΗΣ)99788
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99610
ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β΄ (ΥΠΕΡΗΧΟΙ)99783
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ )99322
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99326
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜ. )99328
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99325
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99324
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99629
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚ-ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99627
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99630
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99298
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99631
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99628
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)99701
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)99722
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.)99698
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99700
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 99316
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99702
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99699
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ) 99653
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ) 99652
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99303
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ) 99651
ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ 9ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99647
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ 99638
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99635
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99300
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99636
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99637
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α΄ 99689
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99682
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α΄ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99684
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α΄ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) 99686
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α΄ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99683
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α΄ 99787
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99313
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99688
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ-ΣΤ. ΑΔ.)99689
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Β΄99687
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99751
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99664
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99663
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ)99307
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99665
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99656
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99650
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99655
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99654
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99657
ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ Α’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99304
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡΑΜ. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓ.)99755
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99621
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99622
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α΄ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99619
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α΄ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99623
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α΄ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99620
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99296
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99624
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Β΄ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99626
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Β΄ (ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ)99625
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99599
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99595
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ)99598
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99597
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99596
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99290
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99600
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99601
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Β΄ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99602
ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ99775
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΦ. 99770
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΦΡ. 99716
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΦΡ. ΕΦΗΜΕΡ.99794
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ99797
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΟΡΘ.99791
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠ. (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99727
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΟΕΔΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99311
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΡΘ. (ΔΙΑΝΥΚΤ. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛ.)99773
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (02-3131)99737
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99613
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΔΙΑΝ. – ΕΦΗΜ.)99611
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99614
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ099294
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99616
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99612
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99692
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99693
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99690
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99785
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99694
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99691
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99361
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99314
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99695
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99696
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)99769
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99768
ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ (ΣΤ. ΑΔΕΛΦΗΣ)99697
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡ. Β΄ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ) 99711
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡ. Β99710
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡ. Β΄ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99712
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡ. Β΄ (ΣΤ ΑΔΕΛΦ.)99709
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 99672
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99668
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99670
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99671
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΡ. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ)99708
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99673
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99667
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)99707
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99308
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99669
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99666
ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99661
ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99658
ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99781
ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99660
ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99306
ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99662
ΚΛΙΝΙΚΗ ΩΡΛ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99659
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ99501
ΚΟΥΡΕΙΟ99438
ΚΥΛΙΚΕΙΟ99510
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ99816
ΚΥΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)99411
ΛΟΙΜΩΔΗ99841
Μ.Ε.Θ. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99353
Μ.Ε.Θ. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99852
Μ.Ε.Θ. (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) 99352
Μ.Ε.Θ. (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)99348
Μ.Ε.Θ. (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99351
Μ.Ε.Θ. (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99354
Μ.Ε.Π.Κ. (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ) 99350
Μ.Ε.Π.Κ. ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΣΤ. ΑΔ)99349
Μ.ΕΠ.Κ. (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)99346
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 99371
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (MODEM)99790
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (ΓΡ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ)99789
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ (ΥΠΟΔΟΧΗ) 99370
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Β 99911
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ99882
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ99890
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΕΝ. ΟΥΡΩΝ)99433
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ)99428
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99427
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΕΙΓΜΑΤΑ)99429
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΙΟΛΟΓΙΚΟ)99430
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)99434
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΥΚΗΤΕΣ)99432
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99749
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΙΑΝ. ΙΑΤΡΩΝ)99750
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΥΡΟΛ-ΑΝΟΣ)99409
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ)99406
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ99901
ΜΟΝΑΔ. ΠΕΡΙΤΟΝ. ΚΑΘΑΡΣΗΣ99648
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ99445
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ99733
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝ. ΚΑΘΑΡΣΗΣ99395
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ99399
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 99914
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99397
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΘΑΛΑΜΟΣ)99400
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΘΑΛΑΜΟΣ)99401
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΘΑΛΑΜΟΣ)99402
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΘΑΛΑΜΟΣ)99403
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΘΑΛΑΜΟΣ)99404
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΘΑΛΑΜΟΣ)99405
ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ (ΝΟΣΗΛΕΙΑ)99398
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ99866
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ99861
ΝΟΣΗΛΕΙΑ99535
ΞΕΝΩΝΑΣ99776
ΞΕΝΩΝΑΣ99875
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ99222
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι.99868
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι.99870
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99562
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99563
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99564
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99565
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99566
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99567
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99568
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99569
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99570
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99571
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99572
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99573
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99574
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99575
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99576
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99577
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99578
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99579
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99580
ΟΙΚΟΣ ΙΑΤΡΩΝ99581
ΟΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ99584
ΟΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ)99585
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Α (ΕΦΗΜΕΡΙΟ)99799
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Β 99879
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ99899
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΟ)99871
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ)99835
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΓΡ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ)99444
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α99837
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ)99846
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 99735
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ)99417
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ) 99413
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99415
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 99416
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ)99412
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ99414
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡ. ΙΑΤΡΩΝ))99425
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)99483
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΜΙΚΡΟΤΟΜΙΑΣ)99484
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΝΕΚΡΟΤΟΜ.)99485
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΠΑΡΑΛΑΒΗ)99482
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 99280
ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ & ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ99793
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99886
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ99422
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ99582
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ99583
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ99586
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ99720
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ99358
ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99905
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ99355
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 99532
ΠΡΟΩΡΑ (ΔΙΑΝ. ΙΑΤΡΩΝ)99772
ΠΡΟΩΡΑ (ΔΙΑΝ. ΙΑΤΡΩΝ) 99771
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ99376
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99377
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΞΕΤΑΣΗ)99379
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)99380
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)99381
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΚΑΜΕΡΑ)99378
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΥΠΟΔΟΧΗ)99373
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΙΑΤΡΟΙ)99832
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΥΠΟΔΟΧΗ)99831
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ99520
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ99521
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ99739
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ99538
Τ.Ε.Π. (ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ)99853
Τ.Ε.Π. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ99909
ΤΕΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 99277
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 99823
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ99822
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ99357
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 99261
ΤΜΗΜΑ ΒΪΟΙΑΤΡ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ (ΣΥΝ. ΤΕΧ. ΝΕΦΡΟΥ)99396
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ99531
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)99473
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ99524
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ99525
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ99527
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΑΡΧΕΙΟ)99561
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)99752
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ99227
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)99489
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΟΙ)99323
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)99209
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ)99488
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)99487
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)99713
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ99359
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ99360
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ)99208
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)99843
ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΥΡΙΤΣΗΣ)99229
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ99486
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 99540
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 99547
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 99763
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΠΟΘ. ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡ.)99759
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΠΟΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚ.)99762
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ)99761
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)99560
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡΑΦ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)99537
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΑΧ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)99539
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΑΧ. ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛ.)99536
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)99542
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)99543
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)99544
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)99557
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΝΟΣΗΛΕΙΑ)99546
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)99758
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)99286
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ99555
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ99558
ΤΜΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ GI CLINIC99840
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ99559
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (COMPUTER ROOM)99441
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Διευθυντής)99282
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99548
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99549
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99550
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99551
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99552
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99553
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ99554
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ99528
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ99529
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ99533
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (FAX)99545
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΔΟΜΙΚΟΙ)99594
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΔΟΜΙΚΟΙ)99760
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)99777
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ)99587
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ)99719
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)99592
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)99442
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ)99320
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ)99591
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ)99590
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)99593
ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ99203
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ99724
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 99820
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ)99534
ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ99556
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ99475
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ99476
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ99477
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 99512
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 99907
ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99703
ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99704
ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99705
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99443
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99447
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99449
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99450
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99452
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99453
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99454
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ99455
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)99446
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)99448
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99334
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99335
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99336
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99337
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99338
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99339
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99340
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99341
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99342
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99344
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99345
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ99766
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99767
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΣΑΣ)99343
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ)99333
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ)99881
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99332
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΙΩΝ)99331
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)99329
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΗΣ)99327
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ)99330
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 99792
ΧΜΘ ΔΙΑΛΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ99435
ΩΡΛ (ΕΦΗΜΕΡΙΟ)99872

imera epeigousas iatrikis

Ενίσχυση του Π.Γ.Ν.Ι. με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω COVID19

ΕΣΠΑ 2014-2020: Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσου COVID-19

Τίτλος Πράξης:  Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία

- μονές ημέρες / μήνα: Π.Γ.Ν.Ι.
- ζυγές ημέρες / μήνα: Γ.Ν. Χατζηκώστα

 

diavgeia

 

6hype

 

Ε.Π. "Ήπειρος 2014-2020"

Το Π.Γ.Ν.Ι. υλοποιεί τα παρακάτω έργα στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ήπειρος 2014-20” του ΕΣΠΑ 2014-2020:

- Προσθήκη πενταόροφορυ κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι
- Προμήθεια εξοπλισμού Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου Φιλιατών (Ηγουμενίτσα)